ออกแบบป้ายชื่อ Badge design

ป้ายชื่อ สำหรับผู้เข้าร่วมงานอบรมสัมมนา